بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چکیده

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخ

دانلود

  • محاربه
  • جرم بغی در حقوق ایران
  • بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
  • بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • بغی
  • بغی در قانون جدید
  • بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • جرم بغی از نگاه شیعه
  • بغی در قانون سال 1392
  • بغی در قانون مجازات اسلامی