کنترل مسیر ردیابی غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال

چکیده ترجمه

این مقاله بر حسب تکنیک پسگام بناین نهاده شده و یک طرح از هر کنترل کننده ردیابی خط سیر مرجع را برای وسیله های شناور در سطح تحت تاثیر اختلالات محیطی متغیر در زمان نامشخص را ارائه می کند. مدلهای ریاضی از حرکت غیر خطی کشتی های سطح آب شامل کوریولیس و ماتریس متمرکز و بخش میرا کننده غیر خطی، می شود. رویتگر طرح تامین یک تخمین از اعوجاجات نامشخص می باشد. نتایج شبیه سازی یک مدل کشتی

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • تکنیک پسگام
 • غیرخطی
 • ناظر اختلال
 • ردیابی کشتی
 • تاسیسات دریایی
 • پسگام
 • عملکرد کامل کشتی با اختلال
 • ترجمه مقالات لاتین
 • ردیابی غیر خطی
 • کنترل مسیر ردیابی کشتی
 • مقالات برق
 • کنترل مسیر ردیابی کشتی
 • کنترل مسیر ردیابی کشتی
 • عملکرد کامل کشتی
 • مهندسان کنترل
 • ذخیره انرژی
 • ترجمه مقالات لاتین
 • پسگام
 • کنترل مسیر ردیابی غیر خطی
 • پسگام
 • ردیابی
 • مقالات لاتین
 • ناظر اختلال
 • ناظر اختلال
 • غیرخطی
 • غیرخطی
 • کنترل مسیر ردیابی غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال
 • برق و الکترونیک