تحقیق تفاوت های مدیریت و رهبری

چنان که پیش از این یادآور شدیم، مدیریت به معنی اداره کردن سازمان های نسبتاً کوچک است که اصطلاحاً اداره خوانده می شود. اداره یا سازمان، همان نظام بوروکراتیک یا دیوان سالاری است

در چنین نظامی مسائل رسمی و وظایف تعیین شده درجه اول اهمیت هستند و همگان مؤظف به اطاعت از سلسله مراتب می باشند. معمولاً، مدیران افرادی هستند که به انجام وظایف قانونی خود تأکید دارند و از همکاران خود می خواهند که بر اسا

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • رهبری
  • شباهت مدیریت و رهبری
  • تفاوت مدیریت و رهبری
  • تحقیق مدیریت
  • مدیریت
  • کار تحقیقی مدیریت
  • دانلود تحقیق