بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

پیش گفتار

در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیكن از آن جا كه نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یك دیگرند، نزاع بر سر كسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این

دانلود

  • غرر در معامله
  • قاعده غرر در فقه
  • بررسی حقوقی غرر در معامله
  • دانلود پایان نامه غرر در معاملات
  • قاعده غرر
  • بررسی فقهی غرر در معامله
  • بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
  • بررسی قاعده غرر
  • غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی
  • غرر در معامله در ایران