مطالعه مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب به منظور سنجش مانعیت،جامعیت و همپوشانی

*** قابل استفاده برای گروه کشاورزی

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش ،مقایسه میزان کارایی موتورها و ابرموتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی است. برای این منظورکلیدواژه های تخصصی حوزه کشاورزی از اصلاحنامه انتخاب شدند.این کلید واژه ها در 5 موتور کاوش و 5 ابر موتور کاوش مورد بررسی قرار گرفتند. سپس این کلید واژه ها در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش، مورد جستجو قرار گرفتند و 10 نتیجه اول ب

دانلود

  • بازیابی اطلاعات کشاورزی
  • دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش
  • بازیابی اطلاعات کشاورزی با موتورهای کاوش
  • موتورهای کاوش
  • ابر موتورهای کاوش
  • مطالعه مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب به منظور سنجش مانعیت،جامعیت و همپوشانی
  • بازیابی اطلاعات کشاورزی با ابرموتورهای کاوش