بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش ، مقایسه میزان کارایی موتورها و ابرموتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی است. برای این منظورکلیدواژه های تخصصی حوزه کشاورزی از اصلاحنامه انتخاب شدند.این کلید واژه ها در 5 موتور کاوش و 5 ابر موتور کاوش مورد بررسی قرار گرفتند. سپس این کلید واژه ها در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش، مورد جستجو قرار گرفتند و 10 نتیجه اول بازیابی شده هر یک از موتورهای کاوش و ا

دانلود

  • بازیابی اطلاعات کشاورزی
  • کارایی ابرموتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی
  • کارایی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی
  • بازیابی اطلاعات کشاورزی با موتورهای کاوش
  • مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش
  • ابر موتورهای کاوش
  • بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی
  • موتورهای کاوش
  • بازیابی اطلاعات کشاورزی با ابرموتورهای کاوش