مقاله پتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی) تراستوکسیتدها

دانلود مقاله پتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی) تراستوکسیتدها

ترانستوکیتریدها میکروهترومتروف های آبزی رایجی هستند که از نظر طبقاتی در گروه جلبکهای هتروکونتاقرار می گیرند.

تحقیقات اخیر نشان داده اند که تعدادی از نژادهای تراستوکیتریدها را می توان کشت کرد و بدین ترتیب به زیست توده های فراوانی دست یافت که دارای مقادیر زیادی چربی و اسیدهای چرب اشباع نشده [1] می باشند.

شواهد نشان می دهند که بازده سلولی

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir