راه اندازی نرم موتورها به سیله سافت استارتsoft start

راه اندازی نرم موتورها به سیله سافت استارتsoft start

یکی از مشکلات راه اندازی موتورهای القایی جریان استارت بالا و گشتاورراه انازی پایین است. یکی از روش های فایق آمدن بر این مشکل استفاده از سافت استارتر یا راه انداز نرم است که در این مقاله توضیحاتی در مورد آن داده شده است…

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir