تحقیق اثرات روانشناسی تشویق وتنبیه بر تربیت دانش آموزان

دانلود تحقیق اثرات روانشناسی تشویق وتنبیه بر تربیت دانش آموزان

پژوهش حاضر، تاثیر روانشناسی تشویق و تنبیه را بر تعلیم و تربیت دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی منطقه قوچان مورد بررسی قرار داده است.

درنظام تعلیم و تربیت مسئله تشویق و تنبیه همواره مورد توجه بوده است. این پدیده در آموزش و پرورش اغلب در ارتباط با انگیزش و یادگیری مطرح می شود و معلم بدون بهره گیری از آنها نمی تواند وظیفه خود را به نحو شایسته انجا

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir