مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

28 صفحه

همراه با منابع

سازمان ها می توانند بهره وری را از طریق فرایند توانمندسازی کارکنانشان بهبود و ارتقاء بخشند. درعصرحاضر توانمندسازی به یکی از مسائل اصلی در سازمان ها تبدیل شده است. توانمندسازی به مانند ابزاری شناخته شده است که مدیران به آن وسیله قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را به شکلی کارآمد اداره کنند. از نظر هال

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir