پایان نامه رشته عمران اثر P Delta بر قاب بادبندی واگرا

پایان نامه رشته عمران اثر P-Delta بر قاب بادبندی واگرا

پایان نامه رشته عمران اثر P-Delta بر قاب بادبندی واگرا

خلاصه پایان نامه:

در سیستم قاب خمشی بعلت تغییر مکان های زیاد اثرات P-Delta باید در نظر گرفته شود. اما در سیستم قاب بادبندی هم مرکز بعلت تغییر مکانهای ناچیز بطور معمول از اثرات P-Delta صرف نظر می شود. اثر P-Delta بر روی قابهای بادبندی واگرا که تغییر مکانی در حد واسط بین دو سیستم فوق ارائه می نمای

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir