چگونه می توانم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم

چگونه می توانم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم

چگونه می توانم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم

با فرمت ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه: توصیف وضع موجود… 3

جمع آوری اطلاعات (شواهد 1) 5

یافته های علمی 9

پیشینه تحقیق 26

نتیجه تحقیق 27

یافته ها 30

تحلیل و تفسیر داده ها 32

ارائ

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir