مقاله آسیب دیدگی غضروف زانو (آسیب زانو)

دانلود مقاله آسیب دیدگی غضروف زانو (آسیب زانو)

آسیب دیدگی غضروف زانو (آسیب زانو)

اطلاعات کلی

تعریف – صدمه به غضروف زانو واقع در بالای استخوان درشت نی. صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگیهای استخوان کشکک یا کشیدگیهای رباطی زانو خواهد بود. بعضی اوقات جهت تشخیص صدمات زانو که مقدم به درمان محافظه کارانه می باشند، دچار ابهام می شویم.

قسمتهای درگیر بدن:

● غضروف قسمت فوقانی درشت نی که

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir