بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

چكیده‌

مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور كیفری « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حكم قطعی كیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی كشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گ

دانلود

  • مرور زمان چیست
  • مرور زمان در دعاوی حقوقی
  • مرور زمان در آیین دادرسی کیفری جدید
  • دانلود پایان نامه تجدید اعتبار کیفری
  • تعریف مرور زمان
  • مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری
  • بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
  • جرایم مشمول مرور زمان
  • تجدید اعتبار کیفری در حقوق ایران‌
  • انواع مرور زمان