بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

هدف از تحقیق و اهمیت مساله

فرضیه تحقیق

متغیرهای پژوهش

فصل دوم

اضطراب و فشار روانی

اجزای اضطراب

انواع اضطراب

اندازه گیری اضطراب

اضطراب امتحان

رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی، درمان شناختی – رفتاری)

بحران اضطراب در نوجوانی

دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب

نظریه های اضطراب

کنار آمدن با اضطراب

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • اضطراب اجتماعی نوجوانان
  • علت های رایج اضطراب