تحقیق اثرات روانشناسی تشویق وتنبیه برتربیت دانش آموزان

دانلود تحقیق اثرات روانشناسی تشویق وتنبیه برتربیت دانش آموزان

تشویق و تنبیه دو روش تربیتی و از اجزاء لاینفک فرآیند تعلیم و تربیت بوده و استفاده از آن هم در تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه و هم در تعلیم و تربیت رسمی و خانواده معمول و رایج بوده است. تاریخ بکارگیری تشویق وتنبیه واستفاده از آنها به عنوان شیوه هایی برای تربیت انسان شاید به قدمت تاریخ و تعلیم و تربیت باشد، چرا که هر جا نشان و اثری از تعلیم وتربیت یافت می

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir