پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی، خودتنظیمی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 90 91

پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی، خودتنظیمی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 90 -91

فایل -pdf 22 صفحه

هدف اساسی پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی، خودتنظیمی و خلاقیت

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. در یک نمونه 300 نفری از دانشجویان کارشناسی اجرا شد.

گروه نمونه از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 90-89، با روش ت

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir