جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون)

دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون)،

در قالب pdf و در 79 صفحه، شامل:

تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق در خاک

ویبروفلوتاسیون

عملکرد روش های ارتعاشی

کاربرد و زمینه کاری روش ارتعاشی عمیق و روش تراکم و جایگزینی خاک

پاسخ زمین به این روش ها

روش اجرای ستون شنی ارتعاشی

روش خیس با تغذیه از بالا یا پایین

چند مثال کاربردی و مورد مطا

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • عملکرد روش های ارتعاشی
  • ویبروفلوتاسیون
  • روش جایگزینی ارتعاشی عمیق
  • روش تراکم خاک
  • روش اجرای ستون شنی ارتعاشی
  • کاربرد روش ارتعاشی عمیق
  • روش تراکم و جایگزینی خاک
  • تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق در خاک