پاورپوینت نقش ارزش های فرهنگی در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین

پاورپوینت نقش ارزش های فرهنگی در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین

پژوهش با هدف شناخت نقش ارزش های فرهنگی ازدواج در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیر سون و تحلیل گرسیون چند گانه مورد تحلی

قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که ارزش های محاط شدگی و خود پیروی عاطفی در دو جهت معکوس در پیش بینی ترجیح سن ازدواج و ارزش برابر نگری در پیش بینی ترجیح میزان تفاوت س

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir