بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل

چکیده:

امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی

دانلود

 • ماهیت دین
 • بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل
 • خرید و فروش دین پولی
 • بیع کالی به کالی
 • بیع دین به دین
 • دیون و مطالبات
 • جایگاه تنزیل در حقوق ایران
 • بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل
 • بررسی حقوقی دین
 • بررسی فقهی دین
 • تبیین مالیت دین