استراتژی بازاریابی جهانی جهت ورود به بازار جهانی برای شرکت های فنآوری برتر high tech که در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده اند: مطالعه موردی شرکت تکنولوژی های هوآوی Huawei Technologies

استراتژی بازاریابی جهانی جهت ورود به بازار جهانی برای شرکت های فنآوری برتر high-tech که در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده اند: مطالعه ی موردی شرکت تکنولوژی های هوآوی Huawei Technologies

این تحقیق با هدف بررسی فاکتورهای ورود شرکت های فنآوری برتر به بازار جهانی که در کشورهای در

حال توسعه تاسیس شده اند، با انتخاب شرکت تکنولوژی های هوآوی بعنوان نمونه انجام شده است. این مقاله با درک نظریه ی استراتژی بازاریابی جه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir