تحقیق هدف از ایجاد ایستگاه های تقویت فشار

تحقیق هدف از ایجاد ایستگاههای تقویت فشار

دانلود تحقیق هدف از ایجاد ایستگاههای تقویت فشار 26 ص بافرمت word

همراه با استخراج نفت از مخازن نفتی مقداری گاز نیز تولید می شود که این گازها را گاز همراه (Assotle Tedgas) می نامند و به صورت محلول در نفت خام وجود دارند که طی مراحل تفکیک از نفت جدا می شوند قسمتی از گازهای سبک محلول در نفت که شامل متان و اتان می باشد در بعضی از نقاط مناطق نفت خیز جنوب در تفکیک کننده ای

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir