ترجمه مقاله حساسیت مختلف گیاهان C3 و C4 به تنش کم آبی

چکیده ترجمه

دلایل متابولیکی حساسیت متفاوت گونه های گیاهان C3 و C4 به تنش کم آبی قابل درک نمی باشد. در این مطالعه، گیاهان 15 روزه گندم و ذرت، نماینگر بترتیب گیاهان C3 و C4، تحت تاثیر سطوح القای تنش آبی، کم (mpa 0.4-)، متوسط (mpa 0.8-) و زیاد (mpa 1.5-) به وسیله PEG-6000 برای 7 روز تحت شرایط کنترل شده قرار گرفتند. ریشه ها و برگهای این گونه گیاهان برای ارزیابی خسارت اکسیداتیو و اکسیدانت ه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • ذرت
 • گلوتاتیون
 • اسید آسکوبیک
 • ترجمه مقاله انگلیسی زیست شناسی
 • اسید آسکوبیک
 • ذرت
 • گلوتاتیون
 • ترجمه مقالات لاتین
 • گندم
 • آسکوربیک پرواکسیداز
 • ترجمه مقاله حساسیت مختلف گیاهان C3 و C4 به تنش کم آبی
 • اسید آسکوبیک
 • زیست شناسی
 • مقالات لاتین در مورد محیط زیست
 • گندم
 • ترجمه مقاله حساسیت مختلف گیاهان C3 و C4 به تنش کم آبی
 • گلوتاتیون
 • دانلود ترجمه مقاله
 • مقاله لاتین گیاه شناسی
 • تنش خشکی
 • ترجمه مقاله انگلیسی زیست شناسی
 • گیاه شناسی
 • آسکوربیک پرواکسیداز
 • Sensitivity
 • کاتالیز
 • مقاله لاتین زیست شناسی
 • آسکوربیک پرواکسیداز
 • Differential Sensitivity
 • تنش خشکی
 • دانلود مقاله لاتین زیست شناسی
 • گندم
 • مقاله لاتین زیست شناسی
 • مقاله لاتین گیاه شناسی
 • مقاله ترجمه شده
 • ذرت
 • کاتالیز
 • گیاه شناسی
 • گلوتاتیون
 • زیست
 • آسکوربیک پرواکسیداز
 • کاتالیز
 • دانلود مقاله لاتین زیست شناسی
 • ذرت
 • تنش خشکی
 • اسید آسکوبیک
 • تنش خشکی
 • کاتالیز
 • گندم
 • مقالات لاتین در مورد محیط زیست