ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد

(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد بندرعباس)

چکیده

شواهد بسیاری دلالت بركاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی ت

دانلود

  • نگرش دانشجویان بومی به غیربومی
  • اثرات نگرش دانشجویان بومی به غیربومی بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه
  • میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه
  • پایان نامه اعتماد اجتماعی در دانشگاه
  • اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى
  • ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد
  • پایان نامه نگرش دانشجویان بومی به غیربومی