پروژه مقایسه تفاوت ویژگی های شخصیتی دانشجویان پسر رشته های کامپیوتر روانشناسی و معماری

پروژه مقایسه تفاوت ویژگی های شخصیتی دانشجویان پسر رشته های کامپیوتر روانشناسی و معماری

چکیده

موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگی های شخصیتی دانشجویان پسر رشته های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از اینکه بین ویژگیهای کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir