مقاله اعضای کشتی در قابهای فلزی

دانلود مقاله اعضای کشتی در قابهای فلزی

اعضای کششی در قابهای فلزی ساختمان های چند طبقه به عنوان باربند برای تحمل بارهای ناشی از باد و زلزله و کنترل کننده ی حرکت جانبی قاب استفاده می شوند.

هنگامی که یک عضو کششی به عنوان یک عضو کششی با نیروی کم در یک سازه ی فولادی به کار می رود مقطع ان از میلگرد، تسمه، کابل با سطح مقطع کم، و پروفیلهای سبک تک یا زوج از نبشی یا ناودانی است

ضوابط طراحی اعضای کششی

چون در طر

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir