مقاله سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود مقاله سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده ای که در تولید دانش (پژوهش) و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیاد

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir