پاورپوینت بررسی روش های انتقال تکنولوژی و انتخاب روش های مناسب برای پروژه

پاورپوینت بررسی روش های انتقال تکنولوژی و انتخاب روش های مناسب برای پروژه

— اهمیت تکنولوژی به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادی در جهان امروزمشخص است. تکنولوژی در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد

— ایجاد تکنولوژی نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ما

بر روی تحقیق و توسعه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir