رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 1357)

چکیده:

میان جریان های سیاسی و توسعه اقتصادی، ربط وثیقی وجود دارد. به نحوی که تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی قدرت در دست جناح های سیاسی می تواند به تضمین رشد و توسعه اقتصادی جامعه منجر گردد. از این رو در شرایطی که جریان های سیاسی بر سیاست های اقتصادی و روند توسعه جمهو

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • توسعه اقتصادی
  • توسعه پایدار
  • گفتمان توسعه در ایران
  • توسعه یافتگی
  • رابطه جریان های سیاسی و توسعه اقتصادی
  • سند چشم انداز بیست ساله
  • دانلود
  • انجام پایان نامه ارشد