ارزیابی کارایی نسبی نیروی انسانی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

فهرست:

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

مجموعه امکان تولید

تحلیل پوششی داده ها

کارایی و انواع آن

روش های تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی

انواع کارایی

تحلیل پوششی داده ها چگونه کارایی یک واحد را اندازه گیری می کند؟

روش تحقیق

ورودی و خروجی های مدل

نتیجه گیری

منابع

چکیده

مدیران سازمان ها جهت برنامه ریزی،

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • تحلیل پوششی داده ها
  • کارایی
  • مراکز بهداشت عمومی
  • کنترل و افزایش عملکرد سازمان