جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری

دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری،

در قالب pdf و در 178 صفحه، شامل:

چرایی احداث گود در پروژه های عمرانی

انواع روش های پایدارسازی گودها

روش میخ کوبی

روش میخ کوبی در مقایسه با خاک مسلح

کاربرد روش میخ کوبی

خاک های مناسب روش میخ کوبی

آنالیز و طراحی معیارهای طراحی

تعادل حدی (تحلیل با مفهوم گسیختگی)

تحلیل تغییرمکانی (تحلیل با مفهوم تغییرشکل پذیری

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • روش مهارگذاری
  • اصول روش مهارگذاری
  • اصول روش میخکوبی
  • پایدارسازی خاک به روش میخکوبی
  • اجرا به روش مهارگذاری
  • کاربرد روش میخکوبی
  • پروژه میخکوبی
  • روش میخکوبی
  • روش اجرای مهارگذاری
  • روش اجرای میخکوبی