پایان نامه رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان

پایان نامه رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان

قسمتی از متن:

روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها:

درپژوهش حاضر روش گردآوری داده ها ازنوع میدانی وابزارمورد استفاده پرسشنامه می باشد همچنین برای جمع آوری داده هاازپرسشنامه های ذیل بهره خواهیم برد.

140

5.3 پرسشنامه مدیریت کلاس

جهت سنجش سبکهای مدیریت کلاس از پرس

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • مهارت های فراشناختی دانش آموزان
  • سبک های مدیریت کلاس
  • پایان نامه رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان
  • پایان نامه رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان