ارزیابی پایداری یک خاک واگرا اصلاح شده بوسیله Alum

خاک های واگرا دلیل (علتی) برای گسیختگی ها در پروژه های ژئوتکنیکال و ژئواینورمنتال تریتمنت ها (اصلاح ها) شیمیایی برای رفع این ایراد در عملکرد واگرایی این نوع از خاک ها استفاده شده است. Alum (سولفات آلومنیوم) Al [SO4]. SH2O بلور متداول برای اصلاح (تریتمنت) این نوع از خاک ها استفاده می شود. عملکرد متقابل خاک و مواد افزوده شده در طول روند اصلاح (تریتمنت) یک پدیده فیزیکی- شیمایی ا

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • شده
  • Alum
  • اصلاح
  • خاک
  • ارزیابی
  • بوسیله
  • پایداری
  • واگرا