آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

«تأملی بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکی از تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری پایان یافته است موضوع «آشزادی عقیده» می باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانی معرفتی آزادی عقیده، اصول آزادی عقیده در غرب، آزادی ایمان و آزادی عقل مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی آزادی تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روی دارید سومین فصل این پژوهش می باشد. کتاب

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع
  • دانلود مقاله آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع