تحقیق ترغیب دانش آموزان به رعایت انضباط در کلاس

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه: بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

یافته های علمی

پیشینه ی تحقیق

گردآوری اطلاعات شواهد1

تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل

انتخاب راه حل موقتی و اجرای نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات شواهد2

ارزشیابی ونتیجه گیری و پیشنهاد

منابع

چکیده

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • اقدام پژوهی
  • اقدام پژوهی اماده
  • مقاله ترغیب دانش آموزان به رعایت انضباط در کلاس
  • ترغیب دانش آموزان به رعایت انضباط در کلاس
  • اقدام پژوهی رعایت نظم در مدرسه