دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

توصیف وضع موجود. 4

بیان مسئله. 4

شواهد 1 (گرد اوری اطلاعات). 5

1. تعریف واژگان: 5

2- ابزار های اطلاعاتی:. 6

3- یافته های علمی. 7

اهمیت تحقیق:. 7

روش علمی چیست؟ . 9

نقش انگیزه ورغبت در پژوهش دانش آموزی:. 11

2- نمره گرایی دانش آموزان به عنوان مهمترین عامل تهیه پروژه های درسی: 13

4- پیشینه تحقیق:. 17

6-هدف پژوهش:. 20

یافته

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
  • چگونه توانستم
  • دانش آموزان را به تحقیق
  • دروس دیگر تشویق کنم