نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر

نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر

چکیده

احمد محمود که از نویسندگان سرشناس و صاحب سبک در نثر داستانی معاصر فارسی به شمار می رود، با زبان خاص و دیدگاه های اجتماعی در شرایط زیستی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی مردم درنگ کرده و عمیق شده است. عناصر داستانی در دو اثر او یعنی «مدار صفر درجه» و «زمین سوخته» با توجه به دیدگاه ها و سبک نویسنده در راستای تأکید بر

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر
  • اجمد محمود احمد محمود شاعر سبک معاصر نویسنده احمد محمود زمین سوخته مدار صفر درجه