مقاله بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات 2

1-1 مقدمه 3

2-1 بیان مساله 8

3-1 انگیزه های انتخاب موضوع تحقیق 9

4-1 اهداف تحقیق 10

5-1 اهمیت موضوع تحقیق 10

6-1 سوالات اصلی تحقیق 11

7-1 فرضیه های تحقیق 11

8-1 نوآوری تحقیق 11

9-1 تعاریف عملیاتی 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم های حسابداری 15

1-2 حسابداری ب

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • روابط بین حسابداری مالی
  • ماهیت حسابداری بهای تمام شده
  • سیستمهای هزینه یابی صنایع آلومینیوم
  • طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت