اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم

فهرست مطالب

چکیده. 2

مقدمه. 4

توضیح کلی مسأله. 5

چگونگی تشخیص مسأله. 5

انگیزه. 5

اهداف. 6

بیان مسأله. 6

اهمیت وضرورت. 7

شواهد (1). 8

جمع آوری اطلاعات. 10

مصاحبه، . 10

مطالعه کتب، مقالات و مجلات مرتبط با این موضوع؛ . 11

3- استفاده از پرسش نامه؛ . 16

4-استفاده از فرم فراوانی رفتار؛ . 16

انتخاب راه حل یا راه حل های ممکن. 17

انتخاب راه حل یا راه حل ه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • مدرسه ی را جهت شرکت
  • چگونه می توانم
  • علاقه ی دانش آموزان
  • نماز جماعت مدرسه افزایش دهم