تحقیق بادبندهای واگرا

چکیده

بادبندهای واگرا دارای قابلیت بسیار خوب جذب انرژی و نیز شکل پذیری و سختی مناسبی هستند و در عین حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت های ویژ های همراه است بطوریکه عدم طراحی مناسب و اجرای نکاتی خاص اعتبار سیستم را براحتی مخدوش می کند. متأسفانه در کشورمان طراحی و اجرای ای نگونه سیستمها بر مبنای ضوابط خاص صورت نم یگیرد و در نتیجه مقاوم سازی بسیاری از این سا زه ها را در پی خواهد داشت. مح

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • تحقیق عمران
  • دانلود تحقیق
  • نقطه عملکرد
  • سطوح عملکرد
  • روش طیف ظرفیت
  • ساختمان و سازه
  • سیستم های واگرا
  • تحقیق