میزان کارایی سازمانی و فعالیت های (تکنیک های) ساخت

میزان کارایی سازمانی و فعالیت های (تکنیک های) ساخت

کل کیفیت مدیریتی، تنها در زمان نیاز برای تدارک کالا، به صورت کل مدیریت کردن حفاظتی و فراهم ساختن زنجیره مشارکتی می باشد که همگی به عنوان فعالیت های ساخت مدرن مشاهده می گردند. اغلب استنتاج کردن تحت مفاهیم چتری، مانند تولید کم سود Womack, Jones و Roos در سال 1990، ساخت جامع و یکپارچه Dean و Snell در سال 1991 و ساخت کلاس جهانی Schonberger می باشد.

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • میزان کارایی سازمانی و فعالیت های (تکنیک های) ساخت
  • دانلود
  • میزان کارایی سازمانی و فعالیت های (تکنیک های) ساخت