دانلود چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم

فهرست مطالب

چکیده. 5

مقدمه:. 7

بیان مساله و توصیف وضع موجود:. 8

گردآوری شواهد 1:. 12

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:. 12

ب. مشاهده:. 13

ج. پرسش نامه:. 14

پیشینه تحقیق: 14

اهداف تحقیق: 15

2. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16

3. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها:. 16

4. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاض

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • شاگردانم را به درس ریاضی
  • دانلودچگونه
  • می توانم میزان علاقه مندی
  • افزایش دهم