ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع ایران

در شرکت های صنعتی، تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان بخشی از سرمایه برای تضمین قدرت رقابت فن آوری در بلندمدت محسوب می شود. هدف از اجرای طرح های تحقیقاتی، افزایش عمر محصول و کاهش هزینه های تولید است. پیدایش R&D در صنایع به مفهوم امروزی آن به شروع قرن بیستم برمی گردد. البته خدمات مهندسی به منظور بهبود محصول و فرایندها با استفاده از تخصص مهندسان با تجربه شاغل در صنایع، سابقه طولانی تری دارد. تا قب

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • ارزیابی
  • ارزیابی فعالیت و کارایی
  • Evaluation of activity and performance
  • ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران