بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع

چکیده:

اسلام دینی است جامع نگر که قواعد و احکام آن منحصر به یک زمان خاص نمی شود و رعایت تعالیم و احکام اسلامی در تمامی سطوح اجتماعی و اقتصادی می تواند از بروز مشکلات و تبعات حاصل از آن جلوگیری کند. در مکتب تشیع به دلیل بسته نبودن باب اجتهاد، امکان پویایی و تحرک و منطبق کردن احکام دینی با مسایل روزمره وجود دارد. در این زمان امروزه به تناسب پیشرفت اقتصادی و فنی، نیازهای متعدد دیگری نیز پیدا گ

دانلود

  • غرر در عقد بیع در فقه
  • دانلود مقاله رشته حقوق
  • بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع
  • دانلود مقاله غرر در عقد بیع
  • غرر در عقد بیع در حقوق ایران
  • مفهوم غرر در عقد بیع
  • بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع
  • مفهوم غرر
  • دانلود مقاله غرر در معامله