پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

مقدمه‌

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید

دانلود

  • مرور زمان چیست
  • مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌
  • دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق
  • بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
  • تعریف مرور زمان
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق
  • پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
  • تجدید اعتبار کیفری
  • تجدید اعتبار
  • انواع مرور زمان