بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

طرح مسئله:

قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط

دانلود

  • معاملات غرری در فقه
  • بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری
  • معاملات غرری در حقوق
  • دانلود مقاله رشته حقوق
  • غرر
  • معاملات غرری
  • بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری
  • اعتبار حدیث غرر