ترجمه مقاله ارزیابی کارایی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه: تحلیل رگرسیون

چکیده ترجمه

برنامه ریزی خطی و رگرسیون اساسی را برای تکنیک های عمومی جهت تخمین و ارزیابی راندمان فنی فراهم آورده است. راهکارهای براساس رگرسیون عموماً پارامتریک هستند و می توانند هم جبری و هم احتمالی (تصادفی) باشند در مورد دوم برای خطای اندازه گیری نیز مجاز هستند. در عوض، مدل های برنامه ریزی خطی غیرپارامتریک می باشند و برای ورودی (دروندادها) و خروجی (بروندادها) چندگانه مجاز می باشند. نقط

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • دانلود مقاله مهندسی آمار ارزیابی کارایی فنی به وسیله درونداد و بروندادها چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون
 • Dea
 • تحلیل مرز احتمالی تصادفی
 • تولید توأم
 • رگرسیون
 • Dea
 • ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها
 • تحلیل رگرسیون
 • دانلود ترجمه فارسی مقالات آمار
 • دروندادها و بروندادها
 • تحلیل مرز احتمالی تصادفی
 • دانلود مقاله کارایی فنی با چند ورودی و خروجی متعدد با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون
 • دانلود مقاله
 • تولید توأم
 • برنامه ریزی خطی
 • Dea
 • Dea
 • تولید توأم
 • دانلود مقاله آماده آمار
 • تحلیل مرز احتمالی تصادفی
 • ترجمه مقاله ارزیابی کارایی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه تحلیل رگرسیون
 • ترجمه مقاله ارزیابی کارایی به وسیله دروندادها
 • دانلود مقاله Isi مهندسی آمار با ترجمه فارسی
 • درونداد
 • تحلیل رگرسیون
 • دانلود مقاله ترجمه شده
 • برنامه ریزی خطی و رگرسیون
 • ترجمه مقاله آمار
 • مدلسازی و ارزیابی شناختی
 • تولید توأم
 • تحلیل رگرسیون
 • دانلود مقاله ترجمه شده آمار
 • برونداد
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آمار
 • دانلود مقالات Isi آمار
 • ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای
 • تحلیل مرز احتمالی تصادفی
 • ایزوکوانت